Wyprawka 300 plus

1 lipca rusza nabór wniosków na wyprawkę 300+

Program „Dobry Start” przewiduje wsparcie każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny kwotą 300zł na skompletowanie wyprawki szkolnej. Szacuje się, że skorzysta z niego 4,6 mln uczących się osób. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Przysługuje raz w roku.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski w ramach rządowego programu „Dobry Start” można składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w formie papierowej. Rejestracja internetowa odbywa się przez system Empatia http://empatia.mrpips.gov.pl/, stronę internetową ZUS lub konto bankowe. W przypadku dwóch pierwszych wymagany jest profil zaufany. Wnioski w formie papierowej można składać w placówkach MOPS i innych wyznaczonych przez samorząd jednostkach organizacyjnych. Warto złożyć wniosek wcześniej, gdyż te złożone w lipcu i sierpniu obejmuje gwarancja wypłacenia wyprawki do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu i w listopadzie, samorząd ma dwa miesiące. Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 30 listopad, te złożone później nie będą rozpatrywane.

 

Dla kogo wyprawka 300 plus?

Świadczenie „Dobry Start” obejmuje uczniów wieku od 6 do 20 lat, a w przypadku osób niepełnosprawnych do lat 24. W programie nie biorą udziału dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówki” i przedszkola. Świadczenie nie przysługuje uczniom szkół policealnych, uczniom szkół dla dorosłych i studentom. Nie obejmuje też uczniów placówek, które zapewniają utrzymanie i wyposażenie np. szkoły wojskowe, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku programu 500+ wnioski mogą składać rodzice, opiekunowie, opiekunowie prawni, a w szczególnych przypadkach pełnoletni uczniowie. W sytuacji opieki naprzemiennej świadczenie może być podzielone. Jeśli dzieci pozostają w pieczy zastępczej, wówczas wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło wojewódzkie infolinie, które udzielają informacji o programie „Dobry Start”.