Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Kiedy potrzebne jest upoważnienie

W sytuacji, gdy właściciel pojazdu nie może stawić się osobiście w urzędzie komunikacji, rejestracji pojazdu może dokonać przez osobę upoważnioną. Pełnomocnikiem właściciela pojazdu może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo jest również potrzebne w sytuacji, gdy pojazd stanowi współwłasność, a nie wszyscy współwłaściciele mogą być przy jego rejestracji osobiście. Wówczas pozostali współwłaściciele mogą udzielić pełnomocnictwa jednemu z właścicieli.

Forma upoważnienia

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej. Powinno ono zawierać imię i nazwisko mocodawcy, jego adres, serię nr dowodu osobistego oraz PESEL. Należy je opatrzyć datą oraz podać dane osoby upoważnianej (imię i nazwisko, serię oraz nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa). Zawrzeć w nim również należy dane pojazdu (marka, model, numer nadwozia, nr VIN itp.). A także napisać czego upoważnienie dotyczy. Właściwe formularze pełnomocnictwa można z reguły pobrać ze strony urzędu komunikacji.

Opłaty za udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Zwolnienie z opłaty przysługuje w sytuacji, gdy pełnomocnikiem są bliscy krewni np. rodzeństwo, współmałżonek, wnuk, dziadkowie. Poprawnie udzielone pełnomocnictwo będzie ważne również przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego przez tego samego pełnomocnika.

Rejestracji auta nie musi dokonywać osobiście właściciel pojazdu. Całej procedury może dokonać w jego imieniu osoba, która będzie posiadała pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a koszt załatwienia rejestracji auta przez pełnomocnika wiąże się z opłatą 17 zł.Jeśli pełnomocnictwo posiada - np. rodzeństwo lub małżonek, nie ponosi się opłaty.