Rejestracja samochodu


Rejestracja pojazdu jest procedurą niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Odbywa się ona na wniosek właściciela, a dokonuje jej starosta. Należy zatem skierować się do urzędu komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Wniosek o rejestrację pojazdu można pobrać ze strony internetowej urzędu lub zapatrzeć się w odpowiedni formularz w wydziale komunikacji. Do wypełnionego formularza należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych przez prawo do rejestracji pojazdu.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji

 

Prawo o ruchu drogowym w art. 72 ust. 1 reguluje jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji pojazdu:

  • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (np. umowa sprzedaży, dokument potwierdzający darowiznę, orzeczenie sądu),

  • karta pojazdu (jeśli była wydana),

  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzje o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu -jeżeli są wymagane,

  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeśli wymagane) albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,

  • dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już rejestrowany),

  • dowód odprawy celnej przewozowej w sytuacji, gdy pojazd jest sprowadzany spoza UE i dokonuje się jego pierwszej rejestracji,

  • dokument potwierdzający opłacenie akcyzy, albo dokument potwierdzający brak obowiązku opłaty.

 

Inne potrzebne dokumenty do zarejestrowania pojazdu

 

Celem dokonania rejestracji pojazdu należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty, a w przypadku osoby prawnej - dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.

 

Do wniosku o rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy należy dołączyć tłumaczenie dokumentów pojazdu, a w szczególności umowy kupna-sprzedaży, dowodu rejestracyjnego, faktury i innych wymaganych. Tłumaczenie na język polski powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Potrzebne jest również potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej. W praktyce opłaty uiszcza się w wydziale komunikacji przy okazji procedury rejestracji pojazdu lub wpłaca wcześniej na wyznaczone konto. Jeżeli formalności rejestracji chcemy dokonać przez pełnomocnika, wówczas do dokumentów, które będzie on składał, należy dołączyć pełnomocnictwo. Odpowiedni formularz pełnomocnictwa można znaleźć na stronie internetowej starostwa lub urzędu komunikacji.

 

Przebieg rejestracji pojazdu

 

Jeśli dostarczymy wypełniony formularz z kompletem niezbędnych dokumentów, zostanie on sprawdzony przez urzędnika wydziału komunikacji. Następnie otrzymamy decyzję o tymczasowej rejestracji pojazdu wraz z zestawem tablic rejestracyjnych, tymczasowym (miękkim) dowodem rejestracyjnym oraz nalepką kontrolną, którą należy umieścić na szybie pojazdu. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. O możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego urząd powiadamia np. przez sms na numer telefonu wpisany w formularzu. Jeżeli formalności związane z rejestracją pojazdu były dopełniane przez osobą upoważnioną, upoważnienie jest również ważne dla czynności odebrania stałego dowodu rejestracyjnego. W sytuacji, gdy samochód był rejestrowany na terytorium Polski po raz pierwszy, otrzymamy wraz ze stałym dowodem rejestracyjnym nową kartę pojazdu.